Privacyverklaring BGV

De Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel (BGV) hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij behandelen uw gegevens daarom vertrouwelijk en houden ons aan de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).Dit betekent dat uw persoonsgegevens door ons met veel aandacht en nauwkeurig worden verwerkt en dat deze gegevens door slechts voor vastgestelde, uitdrukkelijk omschreven en toegestane doeleinden worden gebruikt.

Wat zijn persoonsgegevens en wat verstaan wij onder verwerking van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die tot een bepaalde persoon te herleiden zijn. Het kan gaan om de naam en contactgegevens van een persoon en elk ander gegeven dat gekoppeld is of kan worden aan een persoon, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, geboortedatum en inlogcode. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Wie is BGV?

De Bond heeft ongeveer 1700  leden en heeft als doelstelling de belangenbehartiging van de leden qua Inkomen en Pensioenen, Belastinghulp en Zorg Welzijn en Wonen. Verder organiseren de afdelingen meestal elke maand een contactmiddag voor de leden in hun afdeling. Ook worden door de afdelingen regelmatig busreizen of excursies georganiseerd.

Onder BGV wordt verstaan Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel, gevestigd op de Arthur van Schendelstraat 850, Postbus 2030, 3500 GA Utrecht.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

BGV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat BGV de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Als u informatie aanvraagt via onze website, lid wilt worden of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u.  BGV verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doelen: 

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van de verenigingsovereenkomst;
 • voor het inhouden van contributie;
 • voor het organiseren van contactmiddagen, busreizen of excursies.

Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens?

BGV hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 1. Om de lidmaatschap overeenkomst uit te voeren.

Voordat u lid kan worden van de vereniging hebben wij enkele persoonsgegevens nodig om u aan te melden bij BGV. Deze gegevens hebben we tevens nodig om onze evenementen te organiseren.

 1. Om uw contributie in te houden.
 2. Om de wet na te kunnen leven

BGV is vanwege wettelijke bepalingen verplicht om een aantal gegevens van u te verwerken o.a. in het kader van:

 • het naleven van de burgerlijke wetboek, ook wel regels van het verenigingsrecht genoemd;
 • verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- of regelgeving.
 1. BGV beschikt over een aantal gerechtvaardigde belangen

BGV heeft een aantal belangen die noodzakelijk te zijn om als vereniging te kunnen functioneren, dit noemen wij gerechtvaardigde belangen. Bij deze gerechtvaardigde belangen verwerkt BGV alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om het betreffende doel te bereiken.

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt met als doel:

 • Behandelen van klachten en geschillenen;
 • Behandelen van vragen.

Welke bijzondere persoonsgegevens gebruiken wij?

BGV verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van u.

Op welke wijze beschermen wij uw persoonlijke informatie?
BGV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. BGV heeft fysieke en elektronische maatregelen getroffen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

Uitwisseling van gegevens binnen BGV

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen BGV
 • Binnen BGV worden uw (persoons)gegevens niet verder uitgewisseld.
 • Wanneer dit wettelijk verplicht is, wordt binnen BGV verwerkersovereenkomsten opgesteld bij het uitwisselen van persoonsgegevens.
 • De uitwisseling van persoonsgegevens binnen BGV kan plaatsvinden bij de naleving van wettelijke vereisten of uitvoering van lidmaatschap overeenkomst.
 1. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten BGV

De uitvoering van de dienstverlening kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw uitdrukkelijke toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de lidmaatschap vereniging tussen u en BGV.

 1. BGV verkoopt of exploiteert persoonsgegevens niet commercieel aan derden

BGV zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verdelen of op andere wijze commercieel ter beschikking stellen aan derden, anders dan beschreven in deze privacyverklaring. Wanneer wij dit wel doen vragen wij vooraf uw toestemming.

Correctheid van uw opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens aan ons garandeert u dat deze juist en volledig zijn. BGV ontvangt deze gegevens en kan bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens gepaste maatregelen tegen u nemen, waaronder het tijdelijk of definitief opzeggen van uw lidmaatschap.

Bewaren van uw persoonsgegevens

BGV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. Wij hebben een bewaartermijnbeleid opgesteld waarin is vastgesteld dat BGV de persoonsgegevens maximaal 5 jaar bewaren na beĆ«indiging lidmaatschap.  

Uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Het verzoek dient aan de volgende eisen te voldoen:

 1. de volledige naam en voorletters en het adres van de betrokkene;
 2. diens geboortedatum;
 3. een kopie van een geldig legitimatiebewijs van betrokkene (waarbij BSN-nummer en foto onleesbaar is gemaakt). Kopie legitimatiebewijs hebben wij nodig om u te kunnen identificeren.

Een verzoek om correctie, wissing of beperking kan slechts worden ingediend nadat u inzage heeft genomen in de betreffende gegevens. U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

BGV

T.a.v. het bestuur
Postbus 2030 
3500 GA Utrecht
e-mail: voorzitter@bgvov.nl

Overige zaken

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen

Wij hebben het recht om dit privacy statement te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.

 

Copyright 01-05-2018, BGV

 

Info@bgvov.nl

Menu

Afdelingen 

Afdelingen

 • Rotterdam / Den Haag
 • Twente
 • Venlo
 • Zuid West
 • Zwolle / Groningen / Friesland